1. Simon Says Tôi nhớ đã có rất nhiều niềm vui chơi trò chơi này với giáo viên trường học ngay cả khi là một 13 tuổi! Trước tiên, chọn...