Lịch sử của trò chơi boad games Trò chơi trên bảng đã được chơi ở hầu hết các nền văn hoá xã hội trong lịch sử nhân loại. Có...