Ở phần thi cử giật, Văn Vinh xuất sắc vượt qua cả 3 mức tạ đã đăng ký là 130, 134 và 136 kg, giành HCV khi nhiều hơn...